Příklepová vrtná souprava


Dotaz:

Jaké jsou míry startovací jámy pro příklepovou vrtnou soupravu?

Odpověď:

Délka ve směru vrtu ...........................2,5m

Šířka ................................................1,5m

Hloubka ........................................... 0,4m podkopat pod danou osu vrtu

 

Protlaky pneumatickým kladivem


Dotaz:

Jaké jsou míry startovací jámy pro zemní raketu GRUNDOMAT?

 

Odpověď:

Délka ve směru vrtu ...........................2m

Šířka ................................................1m

Hloubka ........................................... na danou pokládku potrubí.

 

 

 

Dotaz:

Čím se provádí neřízený protlak?

 

Odpověď:

Záleží na geologických podmínkách.

 1. Pneumatickým zařízením. Pracuje v horninách až 4 třídy těžitelnosti. Pohyblivá hlavice se sekáčem narušuje okolní zeminu, kterou potom pěchuje okolo sebe. Současně za sebou může vtahovat ochranné trubky z plastu.
 2. Vrtnou soupravou s příklepem. Pracuje v horninách až 7 třídy těžitelnosti. Princip vrtání spočívá v rotaci vrtné hlavy přenesené od pohonné jednotky přes vrtné tyče za současného přítlaku. Odvrtaná hornina je vynášena kolem tyčí na povrch.

 

 

 

Dotaz:

Na jakém principu fungují řízené vrty.

 

Odpověď:

Řízený podvrt – princip vrtání spočívá v rotaci vrtné hlavy přenesené od pohonné jednotky přes vrtné tyče za současného přítlaku. Vrtná hlava je řiditelná pomocí přítlaku bez rotace, což umožňuje její jednostranný úkos. Poloha hlavy se během prováděného vrtu pravidelně zaměřuje a řídí k dosažení požadovaného spádu a směru vrtu. Po ukončení tohoto pilotního vrtu se pomocí rozšiřovacích hlav provede rozšíření vrtu na požadovaný profil se současným zatažením trubky.

 

 

 

Třídění hornin podle tříd těžitelnosti, rozpojování a odebírání dle ČSN 73 3050

třída

 1. jemnozrnné zeminy, měkké konzistence, např. ornice, hlína, písčitá hlína; písčité a štěrkovité zeminy: kypré se zrny do 20 mm, se zrny nad 20 mm, se zrny nad 20 objemu do 10%, např. písek, písek se štěrkem, drobno a střednězrnný štěrk, stavební odpad a navážka podobného charakteru.
  • sypké horniny se dají nabírat lopatou, nakladačem
 2. jemnozrnné zeminy, tuhé konzistence, např. ornice, hlína, prachovitá hlína (spraš), písčitá hlína, rašelina; písčité a štěrkovité zeminy: středně ulehlé se zrny do 20 mm, se zrny 20-50 mm nad 10% objemu a se zrny nad 50 mm do 10 % objemu, např. písčitý štěrk, středně a hrubozrnný štěrk, popř. s kameny; stavební odpad a navážka podobného charakteru
  • rypné horniny, rozpojitelné rýčem, nakladačem
 3. jemnozrnné zeminy pevné a tvrdé konzistence a měkké a tuhé, např. hlína, spraš, jílovitá hlína, písčitý jíl, jíl; písčité a štěrkovité ulehlé, nebo se zrny 50-100 mm nad 10% objemu, se zrny nad 100 mm do 10%, např. hrubý písčitý štěrk, hrubý štěrk s kameny,    skalní horniny intenzívně alterované nebo rozrušené, zvětraliny, eluvia; stavební odpad a navážka podobného charakteru
  • kopné horniny, rozpojitelné krumpáčem, rýpadlem
 4. jemnozrnné, pevné a tvrdé konzistence, jíl, písčitý jíl, jílovitá zemina, písčitá hlína; písčité a štěrkovité se zrny 100-250 mm do 50%, se zrny nad 250 mm do 10% objemu, např. kameny, štěrk s balvany, hrubý štěrk, drobný a střednězrnný štěrk s jílovitým nebo hlinitým tmelem; horniny navětralé až zvětralé, jako navětralé jílovce, prachovce, tufy, tufity, zvětralé pískovce a břidlice, zvětralé vápence a opuky;skalní rozrušené, zvětralé, rozpukané; zeminy kašovité a tekuté konzistence, IC < 0,05 jako bahnitý náplav, tekutý písek; stavební odpad a navážka podobného charakteru
  • drobivé pevné horniny, rozpojitelné klínem, rýpadlem
 5. zeminy písčité a štěrkovité se zrny 100-250 mm nad 50%, se zrny nad 250 mm do 0,1 m3 v objemu 10-50%, popř. spojené jemnozrnným tmelem; hrubý štěrk s kameny a balvany, středně a hrubozrnný štěrk s jílovitým nebo hlinitým tmelem; horniny pevné, zdravé, ve vrstvách do 15 cm, např. slepenec s jílovitým tmelem, jílovec, jílovité břidlice, písčité břidlice, travertin, pískovec s jílovitým tmelem, fylity, chloritové břidlice, opuka; skalní, porušené, navětralé, rozpukané s diskontinuitami vzdálenými od sebe do 15 cm; navážka podobného charakteru; zmrzlé zeminy
  • lehce trhatelné, rozpojitelné rozrývačem, těžkým rýpadlem, trhavinami
 6. zeminy písčité a štěrkovité s balvany do 0,1 m3 nad 50% objemu, s balvany nad 0,1 m3 do 50%; skalní zdravé, s hustotou diskontinuit do 1 m, jako granitoidy, diority, pórovité bazaltoidy, fylitické břidlice, hrubé slepence, aglomeráty, vápence, droby, pískovce
  • pevné horniny těžce rozpojitelné těžkým rozrývačem, trhavinami
 7. zeminy písčité a štěrkovité se zrny nad 0,1 m3 nad 50% objemu; skalní zdravé, masivní s hustotou diskontinuit větší než 25 cm, např. křemence, slepence s křemitým tmelem, rohovcové vápence, křemenné diority, andezity, fonolity, hrubě sloupcovité bazaltoidy, diabasy, granulity, amfibolity